APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (CIVIL)(MEN & WOMEN) (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) RECRUITMENT-2021-22

¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð. 2021-22 ¢£ÁAPÀ:21-05-2021

(ISO 9001-2015 ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ )
Notification No: 01/RECRUITMENT-04/2021-22
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
Provisional Answer Key AND Objection Format has been uploaded...
Date News & Events
OCT
30
2021

Objection Format  

OCT
30
2021
Provisional Answer Key

Series A  Series B Series C Series D Series E

OCT
16
2021
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 24.10.2021

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2021, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

MAY
25
2021

NEW REGISTERATION STARTED

JUNE
18
2021

Date Extended 1  


°TvÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ 3.5 ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁdgÁUÀÄwÛzÀÄÝ, Cw ºÉaÑ£À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÉà ¨ÁjUÉ PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀðgï MvÀÛqÀ¢AzÀ PÉ®ªÀÅ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ / Cfð ¸ÀASÉå/£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ°è ¸ÀzÀj C¨sÀåyðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¸ÀzÀj ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢gÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀ EvÀgÉ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä WÀlPÀUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À £Á«Ä£À¯ï gÉÆÃ¯ï ¥ÀæwUÉƼÉÆA¢UÉ ºÉÆðPÉ ªÀiÁr / ¥Àj²Ã°¹ C¨sÀåyðUÀ½UÉ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉA§ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà J¯Áè WÀlPÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
View Details Click Here
¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¹«¯ï)-3533 ºÀÄzÉÝUÀ¼À °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24.10.2021 gÀAzÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼À PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
MAzÀÄ ªÉÃ¼É Server Busy PÁgÀt¢AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À Cfð ¸ÀASÉå., gÉÆÃ¯ï £ÀA., ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃV ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£É, NJADgï ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
°TvÀ ¥ÀjÃPÉë CºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀnÖ (Eligible candidates List) Click Here
°TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ / NJADgï ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À (Written Exam Instruction to candidate / OMR fill up procedure) Click Here

Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
25.05.2021
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
12.07.2021
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE /
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
14.07.2021
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
01 CPC (Men & Women) GM 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25 YEARS
25 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
25.06.2021 (Double Click To View)
KNOW YOUR AGE
(BORN BETWEEN :25.06.1996 AND 25.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
27 YEARS
27 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN :25.06.1994 AND 25.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 19 YEARS
19 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 25.06.1991 AND 25.06.2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

Explanation:-

  • Tribal means - Candidates belonging to any of the tribal communities of Siddis, Jenukuruba, Kadukuruba, Yerava, Soliga, Kudiya, Gowdlu, Hasalaru, Malaikudiya, and Koraga, in the forests of Uttara kannada-Karwara, Dakshina kannada-Mangalore, Udupi, Chickmagalur, Shimoga, Kodagu, Chamarajanagara and Mysore

«ªÀgÀuÉ;-

  • §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ - GvÀgÀ PÀ£ÀßqÀ- PÁgÀªÁgÀ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀtåUÀ¼À°è ¹¢ÝUÀgÀÄ, eÉãÀÄPÀÄgÀħ, PÁqÀÄPÀÄgÀħ, AiÉÄgÀªÀ, ¸ÉÆðUÀ, PÀÄrAiÀÄ, UËqÀÄè, ºÀ¸À®gÀÄ, ªÀįÉÊPÀÄrAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀUÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM & OBC (2A, 2B, 3A,3B) ` 400
02 SC/ST/Cat-01  ` 200
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
CIVIL POLICE CONSTABLE PUC, 12TH STD ( 12TH Std-CBSE, 12TH Std-ICSE, 12TH Std-SSE) or EQUIVALENT «zÁåºÀðvÉÉ:
¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï £ÁUÀjPÀ (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄ 2009gÀ PÀArPÉ 1gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹., CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 25.06.2021 PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:25.06.2021 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).

¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå : ¹D¸ÀÄE 81 ¸ÉêÀ£É 2017, ¢£ÁAPÀ:27.02.2018 gÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð ²Pàët ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ ¦AiÀÄĹ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
1. ¹.©.J¸ï.E ªÀÄvÀÄÛ L.J¸ï.¹ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 12 ¥ÀjÃPÉë.
2. EvÀgÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½UÀ½AzÀ £ÀqɸÀĪÀ PÁè¸ï 12 ¥ÀjÃPÉë.
3. £ÁåµÀ£À¯ï E£ïì¹ÖlÆmï D¥sï N¥À£ï ¸ÀÆÌ°AUï(J£ï.L.N.J¸ï) ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqɸÀĪÀ G£ÀßvÀ ¥ËæqsÀ ²Pàët PÉÆøïð/ºÉZï.J¸ï.¹.
4. ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À r¥ÉÆèªÀiÁ DxÀªÁ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À L.n.L PÉÆøïð CxÀªÁ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÈwÛ ²PÀët r¥ÉÆèªÀiÁ (eÉ.N.¹/eÉ.N.r.¹/eÉ.J¯ï.r.¹) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J£ï.L.M.J¸ï £À ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqɸÀĪÀ MAzÀÄ ¨sÁµÁ PÉÆøïð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è (zÀÆgÀPÀ°PÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è) CxÀªÁ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ £ÀqɸÀĪÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è GwÛÃtðgÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¦.AiÀÄÄ.¹UÉ vÀvÀìªÀiÁ£À.


n¥Ààt :
a) ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà EgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÉ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwUÉ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

b) Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤UÀ¢vÀ «zÁåºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.06.2021 gÉƼÀUÉ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¦AiÀÄĹ, 12£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

c) ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 69 J¸ï¹Dgï 84 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:23.09.1985 gÀ£ÀéAiÀÄ ‘¹’ ªÀUÀðzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ «±ÉõÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå DzÉñÀzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀi°è GwÛÃtðgÁUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀ®Ä CºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ CxÀªÁ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV C¨sÀ幸À¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀ £ÀqɸÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀqÁØAiÀĪÁV GwÛÃtðgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

NHK REGION RESERVED POSTS
Sl.No. Unit Total Posts (Male) (Female) Total Classification of Posts
01 Bengaluru City 1550 676 226 902 Classification link
02 Mysuru City 180 121 41 162 Classification link
03 Hubbali-Dharwad City 130 88 29 117 Classification link
04 Mangaluru City 155 105 35 140 Classification link
05 Belagavi City 35 24 8 32 Classification link
06 Bengaluru Dist 135 91 30 121 Classification link
07 Tumukuru Dist 85 57 19 76 Classification link
08 Chikkaballapur Dist 110 74 25 99 Classification link
09 Ramanagara Dist 92 62 21 83 Classification link
10 Mysuru Dist 115 60 20 80 Classification link
11 Chamarajanagara Dist 65 44 14 58 Classification link
12 Hassan Dist 83 56 19 75 Classification link
13 Kodagu Dist 55 37 13 50 Classification link
14 Mandya Dist 145 98 33 131 Classification link
15 Shivamogga Dist 108 73 24 97 Classification link
16 Chitradurga Dist 70 47 16 63 Classification link
17 D.K. Dist. Mangaluru 75 51 17 68 Classification link
18 Udupi Dist 90 61 20 81 Classification link
19 U.K. Dist, Karwara 120 81 27 108 Classification link
20 Chickkamagaluru Dist 120 38 13 108 Classification link
21 Belagavi Dist 75 51 17 68 Classification link
22 Gadag Dist 80 54 18 72 Classification link
23 Kolar 35 24 8 32 Classification link
24 KGF 51 34 12 46 Classification link
25 Davanagere 48 32 11 43 Classification link
26 Haveri 33 22 8 30 Classification link
27 Dharwad 83 56 19 75 Classification link
28 Bagalkote 48 32 11 43 Classification link
29 Vijayapura 31 21 7 28 Classification link
30 Kalaburugi City Local 10 3 13 Classification link
Non- Local 4 1 5
31 Kalburgi District Local 4 1 14 Classification link
32 Yadgir District Local 39 0 39 Classification link
Non- Local 0 9 9
33 Bidar District Local 35 12 47 Classification link
Non- Local 35 11 46
34 Ballri District Local 41 13 54 Classification link
Non- Local 21 7 28
35 Raichur District Local 84 28 112 Classification link
Non- Local 11 4 15
36 Koppal District Local 30 10 40 Classification link
Non- Local 3 1 4
37 Railways, Bengaluru Non- Local 41 14 55 Classification link
Local (80%) 13 4 17
Local (8% State) 3 1 4
Total 4000 2651 882 3533
Note

Note :

  • 1. Payment should be made in HDFC Bank / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • 2. Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3. If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4. Written Examination will be held on same day at all Centre.

n¥Ààt :

  • 1. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
  • 2. D¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.
  • 3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß(CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
  • 4. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು

 080-22943346

 Support Center Timings : 10:30 AM To 05:30 PM